لیست کارفرمایان

لیست برخی از کارفرمایان شرکت مهندسی افسان به شرح زیر میباشد:

 • شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب(NISOC)
 • شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران(KNTC)
 • شرکت پیراحفاری(IDCS)
 • شرکت ملی نفت مناطق مرکزی ایران(ICOFC)
 • شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون(MOGPC)
 • شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران(GSOGPC)
 • شرکت ملی حفاری ایران(NIDC)
 • شرکت حفاری شمال(NDC)
 • شرکت فلات قاره ایران(IOOC)
 • شرکت عملیات اکتشاف نفت(OEOC)
 • شرکت اورسیز تکنیکال سرویس کیش(OTS)
 • شرکت حفاری اسر کیش(ASRKISH)
 • شرکت حفاری نفت و گاز پرشیا قشم(POGD)
 • شرکت پشتیبانی و تامین کالای حفاری پرشیا(PKMS)
 • شرکت حفاری مپنا (نور کیش)(MAPNA)