QC AND QA

شرکت مهندسی افسان با تقویت واحد کنترل کیفیت خود در مسیر پیشرفت و توسعه گام برمی دارد. بازرسان زبده این شرکت در تمام مراحل، با استفاده از تجهیزات دقیق  تست های خود را جهت تضمین بالاترین کارایی محصولات انجام می دهند.

علاوه بر این، تیم تضمین کیفیت افسان با تایید کیفیت محصولات مطابق استانداردهای بین المللی نقش اساسی و استراتژیک در صیانت از اعتبار و آوازه شرکت ایفا می نماید. واحد تضمین کیفیت با بررسی دادههای آماری طراحی و خط تولید اقدام به تعیین مشکلات کیفیت محصولات نموده و پیشنهادات خود را در راستای حذف این موارد ارائه مینماید. بهبود مستمر کیفیت باعث کاهش هزینه های تولید و افزایش رضایتمندی مشتریان می گردد. همچنین مدیریت شرکت با هدف همگام شدن با استانداردهای جهانی و به عنوان راهی در جهت حضور موثرتر در میدان رقابت، اقدام به استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO2001-2008 و مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست(HSE) نموده است.